Nëntotali
0.00

Kthimi Anulimi Rimbursimi

Ju mund të aplikoni për kthim të produktit brenda 2 jave (nga moment që ju keni pranuar produktin) vetëm përmes aplikacionit e-baa të cilin mund ta shkarkoni këtu…

Fillimisht ju duhet të kyçeni me Email Adresën me të cilën keni realizuar blerjen. Në anën e majtë të aplikacionit ju klikoni tek Historia e Blerjes. Këtu ju shfaqen produktet të cilat janë të aplikueshme për kthim. Klikoni në produktin të cilin dëshironi të ktheni duke shtypur butonin :Return:, klikoni tek arsyetimi për kthim, shëno komentin opcional dhe vazhdo në hapin tjetër për të konfirmuar kërkesën tuaj.

Qendra e Klientit E BAA do të ju njoftojë në momentin qe shqyrtohet kërkesa juaj.

Shënim: Sipas Politikave të brendshme të Kompanisë, Kthimet pranohen vetëm nësë produktet janë në gjendje të rregullt ashtu sic edhe e keni pranuar së bashku me kuponin Fiskal. Kthimin e produktit mund ta bëni në koordinim me E baa-n përmes postës së E baa apo ju do të sjellni produktin tek zyret e Kompanisë. Kthimi paguhet nga ana e Klientit.

Shumica e artikujve të blera në www.e-baa.com mund të kthehen me postë në qendrën tonë të Grumbullimeve. Artikujt duhet të kthehen në paketimin e prodhuesit origjinal. Ne ju rekomandojmë që të mbani paketimin tuaj për të paktën 14 ditët e para pas blerjes.

Artikujt e kthyer duhet të jenë në përputhje me politikat tona të Kthimit:
•Artikujt duhet të kthehen të padëmtuara dhe të papërdorura, me të gjitha etiketat e bashkangjitura dhe paketimi origjinal i përfshirë.
• Këpucët dhe Aksesorët duhet të kthehen me kutitë origjinale të markës dhe qeset e pëlhurës dhe duhet të vendosen brenda një kutie të jashtme mbrojtëse për transportim.
• Kur të provoni këpucë, ju lutemi të kujdeseni që mos të ndotet pjesa fundore ose të dëmtoni kutinë e këpucëve.
• Nëse një artikull ka një etiketë sigurie të E baa ose ndonjë etiketë tjetër të bashkangjitur, duhet të kthehet me etiketën në pozicionin e tij origjinal.
• Produktet e kozmetikës duhet të kthehen të pahapura dhe të papërdorura, me vulat e çfarëdo ambalazhi të paprekur.
• Artikujt e Ushqimores dhe Higjienës mund të kthehen vetëm nëse i keni pranuar të hapura dhe të dëmtuara.
• Artikujt e Amvisërisë dhe Dekorimet duhet të kthehen të padëmtuara dhe në paketimet origjinale të tyre.

Çdo kthim që nuk i plotëson politikat tona nuk do të pranohet!
Të brendshmet dhe produktet e mbyllura hermetikisht nuk kthehen!
Për informata më të detajuara mund të kontaktoni Shërbimin tonë të Klientit.

Përgatitni paketën tuaj me dokumentet e bashkangjitura në porosinë tuaj.
• Vendosni artikullin me të gjithë paketimin origjinal brenda kutisë së E baa dhe lini atë të hapur për korrierin për të kontrolluar përmbajtjen.
• Bashkangjitni Faturën origjinale dhe një Shënim Kthimi të nënshkruar në pjesën e jashtme të kutisë së E baa.
• Adresa për kthim: Zona Industriale Prishtinë-Fushë Kosovë P.N. Për më shumë informata kontaktoni Shërbimin tonë për Klient.

A paguhet Kthimi?
Ne nuk e mbulojmë transportin për Kthimet e Mallit. Kjo kosto duhet paguar nga ana juaj.

LIGJI Nr. 06/L-034 PËR MBROJ TJEN E KONSUMATORIT; neni 47 Obligimet e konsumatorit në rast të tërheqjes nga kontrata;
2. Konsumatori bartë vetëm koston direkte të kthimit të mallit, përveç nëse tregtari është pajtuar t’i bartë ato kosto apo tregtari nuk e ka informuar konsumatorin se konsumatori duhet t’i bartë ato

Koha e kthimit?
Afati për kthimin e mallrave është 14 ditë nga data e pranimit.

LIGJI Nr. 06/L-034 PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT; neni 47 Obligimet e konsumatorit në rast të tërheqjes nga kontrata;
1. Përveç nëse tregtari ka ofruar të bëjë vet tërheqjen e mallit, konsumatori duhet t’i kthejë mallrat apo t’i dorëzojë te tregtari apo personi i autorizuar nga tregtari për pranimin e mallrave, pa vonesë dhe në çfarëdo rasti jo më vonë se katërmbëdhjetë (14) ditë nga dita në të cilën ai e ka komunikuar vendimin e tij për tu tërhequr nga kontrata te tregtari në përputhje me nenin 44 të këtij ligji. Afati kohor përmbushet në qoftë se konsumatori kthen prapa mallrat para skadimit të periudhës prej katërmbëdhjetë (14) ditëve.

Anulimi i porosisë mund të behet vetëm për sasi të produktit, nuk mund të behet anulimi i tërë faturës (artikujve në shportë). Nëse vendosni të anuloni total sasinë, atëherë mundësia e vetme është që ju të pranoni njëherë porosinë më pas të bëni Kthimin.

Anulim për sasi nënkupton nëse për X artikullin keni shënuar sasinë p.sh. 10 copë dhe ju dëshironi të bëni porosi vetëm për 7 copë, atëherë mjetet financiare për 3 copë do të ju kthehen në llogari bankare.

Informatë me Rëndësi:
NNëse ju është shfrytëzuar kartela bankare për të bërë blerje në E baa ju NUK mund të anuloni pagesën (porosinë). Mjetet financiare kthehen në llogarinë tuaj bankare sipas politikave të bankës. Ju duhet të kontaktoni me bankën përkatëse për ta shprehur shqetësimin tuaj.

Është qëllimi ynë që çdo artikull të mbërrijë në gjendje të mirë dhe ne shpresojmë që ju jeni gjithmonë i kënaqur me blerjen tuaj. Nëse merrni një artikull në gjendje të dëmtuar ose nëse nuk përputhet fare me përshkrimin e produktit, ju lutemi këshilloni Shërbimin e Klientit sa më shpejtë të jetë e mundur. Nëse ju përzgjedhni që të mërrni artikullin zevendësues, ne do ta dërgojmë atë në momentin që pranojmë artikullin nga ana juaj. Nëse përzgjedhni që të rimbursoheni dhe të ju kthehet shuma e paguar në llogarinë bankare, atëherë pasi të bëhet vlerësimi që produkti nuk është dorëzuar në gjendje të mirë nga ana jonë, ne do të ju rimbursojmë.